FELDER-GROUP HUNGARIA | Tel. +36 87 510 770 | Kapcsolat

Kosár
Teljes összeg: 0,00
Ön itt van:  / Általános szerződési feltételek

Gyors megrendelés

Mennyiség
Cikkszám

Általános szerződési feltételek


Szerződéskötés
(1) E szerződési feltételek érvényesek a FELDER KG. által Magyarországon kötött valamennyi adásvételi szerződésben.
(2) Az e feltételektől eltérő, azokkal ellentétes, vagy kiegészítő rendelkezések kizárólag írásba foglalt szerződésben érvényesek.
(3) A megrendeléssel vevő kinyilvánítja vásárlási szándékát. Vevő a megrendeléshez három hétig kötve van. Eladó a megrendelést e határidőn belül írásban visszaigazolja. Ezzel az adásvételi szerződés létrejön.

Vételár
(1) Az árak a gyártó magyarországi telepén (H-8300 Tapolca) történő átvételre érvényesek, a szállítási és csomagolási költséget nem tartalmazzák.
(2) Eltérő megállapodás hiányában az árak netto árként értendők.

Szállítás
(1) Ellentétes megállapodás hiányában vevő a vétel tárgyát a gyártó magyarországi lerakatából saját költségén és saját felelősségére szállítja el.
(2) Ha vevő eladótól a házhoz szállítást és üzembe helyezést is megrendelte, a kárveszély akkor száll át, mikor az áru a gyártó magyarországi lerakatának területét elhagyja, függetlenül attól, ki viseli a szállítási költséget.
(3) Ha vevő a vétel tárgyát határidőre nem veszi át és az eladó által tűzött póthatáridőt is elmulasztja, eladó jogosult a szerződéstől elállni, az árut újra - vevő minden további hozzájárulása nélkül - birtokba venni, elszállítani, felmerült költségeit, valamint a vétel tárgyának használata esetén felmerült értékcsökkenést követelni. E pontban írtak irányadók vevő késedelmes fizetése esetén is.
(4) A csomagolóanyagot eladó nem köteles visszavenni, illetve visszaszállítani.


Szállítási határidő, vis maior
(1) A szerződésben megadott szállítási határidő tájékoztató jellegű.
(2) Eladó pontos szállításának feltétele, hogy beszállítói kötelezettségüket határidőre teljesítsék. Eladó érdekkörén kívül eső körülmények felmerülésen esetén a szállítási határidő azok időtartamával meghosszabbodik. Erről eladó vevőt értesíti.
(3) Szerződéskötést követően létrejött - különösen technikai részletekre vonatkozó - megállapodások azok teljesítéséhez szükséges idővel a szállítási határidőt meghosszabbítják. Ennek időtartamát a külön megállapodás tartalmazza.
(4) Vevő a szerződéstől a szállítás késedeleme esetén akkor állhat el, ha a határidő eltelte után póthatáridőt tűz, mely a levél kézhezvételétől kezdődik, és az is eredménytelenül telik el és eladó késedelmét nem mentette ki. Elállása esetén vevő kártalanításra nem tarthat igényt.
(5) Ha a vétel tárgyának szolgáltatása lehetetlenül, vagy oly mértékben megnehezül, hogy az eladóra aránytalan terhet róna, eladó köteles e tényt vevővel közölni, ezzel a kötelemből szabadul.

Fizetési feltételek
(1) A teljes vételár külön megállapodás hiányában az áru átvételével egyidőben esedékes és a birtokbaadás feltétele.
(2) A teljesítés napja az, amikor a kiszámlázott összeget eladó számláján jóváírják.
(3) Utalvány és csekk csak külön megállapodás esetén fogadható el teljesítésnek. Ebben az esetben is csak akkor, ha az alapján a pénzösszeg eladóhoz megérkezett. A beváltással kapcsolatos költségek vevőt terhelik.
(4) Gazdálkodó szervezet vevő esetén a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, de legalább évi 15%. Eladó fenntartja magának a jogot kamatot meghaladó kárának érvényesítésére.
(5) Magánszemélyek esetén a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat +5%.
(6) Vevő beszámításra csak kétséget kizáró módon igazolt és eladó által nem vitatott lejárt követelés esetén jogosult.
(7) Ha részletfizetés esetén vevő a részösszeget határidőre nem teljesíti, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás indul, eladó jogosult vevő vele szemben fennálló teljes tartozását egyösszegben követelni.
(8) Vevőt terhelik eladó neki küldött fizetési felszólításainak költsége és a nemteljesítés jogkövetkezményeinek érvényesítése során fölmerült valamennyi egyéb költség is.

Szavatosság
(1) A vétel tárgyára eladó a magyar jogszabályokban előírt szavatosságot és garanciát vállal, illetve azok szerint alkatrész ellátást biztosít.
(2) Vevő köteles az árut átvételkor átnézni, valamennyi észlelt hiányosságot és hibát haladéktalanul írásban jelezni.

Használt érték
A szerződés megszüntetése, vagy felek valamelyikének elállása esetén eladó a vétel tárgyát fizikai és technikai állapotának figyelembe vételével kiszámított használt értéken veszi vissza, mely az új érték legfeljebb 70 %-a, mely a használat minden megkezdett hónapjával további 4 %-kal csökken.

Tulajdonjog fenntartás
(1) Eladó tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja.
(2) Vevő a teljes vételár kifizetéséig eladó hozzájárulása nélkül a vétel tárgyát nem idegenítheti el, nem adhatja bérbe és nem terhelheti meg. Köteles azt rendeltetésszerűen használni.
(3) Eladó a teljes vételár számlájára érkezését követő 8 munkanapon belül vevő részére igazolást állít ki a tulajdonjog átszállásáról.

Egyéb rendelkezések
(1) Elektronikus úton eljuttatott megrendelés esetén a szerződés a levélben visszaküldött szerződés aláírásával jön létre, az elektronikus úton visszaérkezett igazolás csak a megrendelés beérkeztéről szóló tájékoztatás.
(2) E jogügylettel kapcsolatos valamennyi nyilatkozat és szerződés módosítás kizárólag írásban érvényes.
(3) Amennyiben vevő eladóval keretszerződést köt, annak eltérő tartalma irányadó. Az ott nem szabályozott kérdésekben az általános szerződési feltételek irányadók.
(4) Az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, elsősorban a Ptk. tartalma irányadó.
(5) Szerződő felek szerződésükkel kapcsolatos jogvitáikban a Tapolcai Városi Bíróság és a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A FELDER® weboldal a legnagyobb gondossággal készült, a termékekről szóló információk aktualizálása folyamatosan zajlik. Az oldalon a hibák nem zárhatóak ki. A Felder KG Austria az oldal használata közben felmerülő károkért felellősséget nem vállal. Ár illetve technikai változtatásokra minden jog fenntartva. 

 

Tájékoztatás a lemondásrnak, a szerződéstől való elállásnak a jogáról. Ez a jog csak fogyasztó számára érvényes.

Önnek, mint fogyasztónak az alábbi körülmények esetében van joga a szerződéstől elállni. A szerződéstől történő elállásnak, az áru visszamondásának a feltételeit a visszavonásról szóló minta, az idevonatkozó megfelelő mintaűrlap tartalmazza. Ezt bármikor le lehet tölteni és ki lehet nyomatani. Ehhez csak rá kell kattintania a "Lemondási, visszavonási nyilatkozat" nevű linkre.  Az erre vonatkozó űrlap útmutatást tartalmaz a megrendelés visszavonásáról mind a csomagként feladható árucikkekre, mind a csomagként nem küldhető áruk esetében. Ha a megrendelés teljesítése csomagküldés révén és spedíció, szállítmányozó cég segítségével is történik és az ügyfél a teljes megrendeléstől el akar állni, akkor mind a kettő az elállásról szóló nyilatkozatot ki kell neki töltenie. A lemondás során, a szerződéstől történő elálláskor ha az ügyfél kitöltötte a rávonatkozó megfelelő űrlapot (bizonyos esetekben mind a kettő űrlapot), akkor ezután azt  "pipával" meg kell jelölnie.

 

 

Információ vitás ügyeknek Online módon történő rendezéséről.:
Az Európi Bizottság Kommission előírta a https://ec.europa.eu/consumers/odr/ plattformot a vitás ügyeknek az Onlinerendezéséről (OS). Mi abból indulunk ki, hogy minden egyes esetben az ügyfelünkközreműködésével olyan megoldást érhetünk el, melyet mind a kettő félmegnyugvással fog tudomásul venni. Részben emiatt, másrészt amiatt, hogy nemvagyunk kötelezettek a vitás ügyeknek az online módon történő rendezésre, ezértebben nem is veszünk részt. Kérjük vegye föl velünk a kapcsolatot az alantmegadott elérhetőségünkön. Mi haladéktalanul kapcsolatba fogunk Önnel lépni.

Helytelen országválasztás!

Ez a shop nem tud az Önök országába szállítani! Itt találja az országválasztót, ahol kiválaszthatja az országának megfelelő shopot.